China

Reverse                     World Map                      Forward

1. Trans Siberian Express
3. Dalian
4. Yantai
2. Beijing
2. Beijing
5. Wei Hai
Qingdao
7. Pingyao
9. Nanjing 6. Qingdao
9. Nanjing
8. Xi'an
10. Shanghai
20. Nam Tso Lake
22. Shigatse
24. Lhatse 22. Shigatse
18. Chengdu
26. Nyoam 21. Gyanse
23. Sakya
19. Lhasa 19. Lhasa 16. Guilin 12. Senzhen 11. Xiamen
23. Sakya
25. Mt Everest
17. Yangshuo
14. Macau 13. Hong Kong
15. Sanya

Reverse                                                       Forward